Visszaélésbejelentő rendszer

A SZÉPHŐ Zrt. bejelentési rendszert üzemeltet a jogszabályokat, vagy az etikai követelményeket sértő magatartások, visszaélések bejelentésére.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy e bejelentési rendszert nem a SZÉPHŐ Zrt. által nyújtott szolgáltatások minőségével kapcsolatos (pl. fogyasztóvédelmi) bejelentések kezelésére tartjuk fenn! Kérjük, hogy amennyiben Önnek a szolgáltatásokkal összefüggésben merül fel panasza, azt az egyéb ügyfélszolgálati csatornákon keresztül szíveskedjen bejelenteni!

A bejelentéseket a Társaság az alábbi e-mail címen fogadja, melyen biztosítja a bejelentő személyének és a bejelentés tartalmának bizalmas kezelését:
integritas@szepho.hu

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bejelentést jóhiszeműen kell megtenni, a rosszhiszemű bejelentővel szemben a SZÉPHŐ Zrt. eljárást kezdeményezhet! A jóhiszemű bejelentést tévő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos megkülönböztetés, a bejelentésért felelősségre nem vonható.

A bejelentésben Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos egyéb tudnivalókról:

Ki tehet bejelentést?

A bejelentési rendszerbe a SZÉPHŐ Zrt. munkavállalói, a vele szerződéses viszonyban álló, továbbá olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához, vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik.

Milyen adatok megadása lehet szükséges a bejelentésben?

Természetes személy bejelentő nem köteles megadni a személyes adatait és elérhetőségét. Amennyiben a bejelentésben feltüntetett adatok alapján Ön azonosítható, úgy személyazonosságát a SZÉPHŐ Zrt. a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.

Felhívjuk figyelmét, hogy a névtelen bejelentést a SZÉPHŐ Zrt. nem köteles kivizsgálni.
Jogi személy bejelentő a bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét.

Minden bejelentést kivizsgál a SZÉPHŐ Zrt.?

A bejelentő személyazonosságának felfedése nélkül tett bejelentés, az ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, valamint a sérelmezett eseményről a bejelentő általi tudomásszerzést követő hat hónap elteltével tett bejelentés vizsgálata mellőzhető. A bejelentés vizsgálata akkor is mellőzhető, ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelmének mértéke nem áll arányban a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával.

Mi történik a bejelentés megtételét követően?

A bejelentést a SZÉPHŐ Zrt. megfelelési tanácsadója fogadja, aki gondoskodik arról, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg.

Amennyiben a vizsgálat mellőzésére okot adó körülmények nem állnak fenn, vagy fennállásuk ellenére a SZÉPHŐ Zrt. a vizsgálat lefolytatása mellett dönt, úgy a bejelentést a beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A határidő különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett hosszabbítható meg, annak figyelembevételével, hogy a vizsgálat a három hónapot nem haladhatja meg.

A SZÉPHŐ Zrt. a vizsgálat lezárását követően a bejelentőt – ha azonosítható – tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésről.
Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt úgy értesíteni kell a büntető-, vagy szabálysértési eljárás lefolytatására jogosult szervet, illetve ha a bejelentés másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, úgy e személynek kérelmére át kell adni részére a bejelentésben foglalt adatokat.

Hol talál további információt a fentiekkel kapcsolatban?

A visszaélés bejelentő rendszerre vonatkozó szabályokat a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 13-16. §-ai, és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdése tartalmazza.

Bejelentővédelmi rendszerrel összefüggő adatvédelmi tájékoztatás LETÖLTÉS