Visszaélésbejelentő rendszer

A SZÉPHŐ Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk (pl. etikai követelményeket sértő magatartások, visszaélések) bejelentésére.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy e bejelentési rendszert nem a SZÉPHŐ Zrt. által nyújtott szolgáltatások minőségével kapcsolatos (pl. fogyasztóvédelmi) bejelentések kezelésére tartjuk fenn. Kérjük, hogy amennyiben Önnek a szolgáltatásokkal összefüggésben merül fel panasza, azt az egyéb ügyfélszolgálati csatornákon keresztül szíveskedjen bejelenteni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a bejelentést jóhiszeműen kell megtenni. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos egyéb tudnivalókról:

1. Ki tehet bejelentést?

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 20. § (2) és (3) bekezdése szerint a visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

a) a SZÉPHŐ Zrt. által foglalkoztatott;
b) az a foglalkoztatott, akinek a SZÉPHŐ Zrt.-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
c) a SZÉPHŐ Zrt.-nél foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, valamint
d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a SZÉPHŐ Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban áll;
e) a SZÉPHŐ Zrt. tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;
f) a SZÉPHŐ Zrt.-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
g) a SZÉPHŐ Zrt.-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
h) a SZÉPHŐ Zrt.-vel az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
i) az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a SZÉPHŐ Zrt.-vel megszűnt.

2. Milyen módon lehet megtenni a bejelentést?

A bejelentéseket a SZÉPHŐ Zrt. alábbi elérhetőségein lehet megtenni:
- e-mailben: az integritas@szepho.hu e-mail címen,
- a +3622/541-315 rögzített telefonvonalon, amennyiben a bejelentés rögzítéséhez Ön hozzájárul, vagy
- személyesen előre egyeztetett időpontban, a 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. szám alatt.
Személyes bejelentéshez időpont az integritas@szepho.hu e-mail címre, vagy a +3622/541-315 telefonszámra küldött üzenettel kérhető.

3. Milyen adatok megadása lehet szükséges a bejelentésben?

Természetes személy bejelentő nem köteles megadni a személyes adatait és elérhetőségét. Amennyiben a bejelentésben feltüntetett adatok alapján Ön azonosítható, úgy személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük. A megadott adatok közül a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeljük.

4. Minden bejelentést kivizsgál a SZÉPHŐ Zrt.?

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan, vagy annak megtételére jogosulatlan bejelentő tette meg, továbbá, ha a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve, ha a bejelentett érdeksérelem a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

5. Mi történik a bejelentés megtételét követően?

A bejelentést a SZÉPHŐ Zrt. megfelelési tanácsadója fogadja, aki gondoskodik arról, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg.

Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küldünk az Ön számára.

A bejelentést a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglalt eljárási szabályok szerint a legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgáljuk. E határidő indokolt esetben az Ön tájékoztatása mellett meghosszabbítható, de a vizsgálat tartama nem haladhatja meg a három hónapot.

A vizsgálat során kérhetjük a bejelentés kiegészítését, pontosítását, a tényállás tisztázását, valamint további információk rendelkezésre bocsátását.

A vizsgálat eredményeként a SZÉPHŐ Zrt. meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek a jogsértőnek minősülő cselekmény, vagy mulasztás orvoslására alkalmasak.

A bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről Önt írásban tájékoztatjuk, ez alól kivétel lehet, ha Ön a szóbeli tájékoztatást tudomásul veszi.

6. Hol talál további információt a fentiekkel kapcsolatban?

A visszaélés bejelentő rendszerre vonatkozó szabályokat a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény, és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdése tartalmazza.

A bejelentővédelmi rendszerrel összefüggő adatvédelmi tájékoztatást az alábbi linken talál: LETÖLTÉS