Közszolgáltatói adatok

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) vonatkozó hatályos rendelkezései alapján Társaságunk az alábbi adatszolgáltatásokra köteles.
Fgytv. 17/B. § (9) А közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás – a külön jogszabályban foglaltakat figyelembe véve – köteles saját, önálló, kizárólag а közszolgáltatói tevékenységéről információt nyújtó internetes honlapot működtetni vagy meglévő honlapjának nyitóoldaláról közvetlenül elérhető, tárolható, mеgjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen hozzáférhetővé tenni legalább az alábbiakat:
a) а közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás nevét;
b) а közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetőségét;
c) а közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezését;
d) az alkalmazandó díjak mértékét, alkalmazásának feltételeit, díjképzésének szabályait;
e) а közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolását, ide értve a közszolgáltatási tevékenységét szabályozó önkormányzati rendeletet településenkénti bontásban;
f ) а panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információkat;
g) а feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és а fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségét vagy a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat maradéktalanul tartalmazó közvetlen hivatkozását;
h) az ügyfélszolgálata elérhetőségére és működésére vonatkozó információkat;
i) az üzletszabályzatát, és az egyéb általános szerződési feltételeit;
j) az üzletszabályzat, egyéb általános szerződési feltétel módosításáról szóló közérthető tájékoztatót. 
Fgytv. 17/B. § (10) А (9) bekezdés d) pontja szerinti alkalmazandó díj mértékét felhasználói kategóriánként és településenkénti bontásban kell hozzáférhetővé tenni.
Fgytv. 17/B. § (11) А (9) bekezdés d) és e) pontja szerinti rendeleteket, továbbá i) pontja szerinti üzletszabályzаtokat és általános szerződési feltételeket а szövegben való kereshetőség biztosításával, a hatályos időállapotok elhatárolásával kell hozzáférhetővé tenni 5 évre visszamenőleg.