Fűtési rendszer ürítése, töltése

A helyi önkormányzati rendelet alapján, a fűtési rendszerek ürítését-töltését csak a távhőszolgáltató végezheti el, amely tevékenységet a SZÉPHŐ Zrt. kizárólag a nyilvántartásában szereplő, arra jogosult személy (közös képviselő, lakásszövetkezet vezetője, fűtési megbízott) továbbiakban Megbízott, írásos megrendelése alapján hajtja végre. A megrendelés történhet személyesen, a 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1. szám alatt található diszpécserszolgálaton, vagy elektronikus úton, a diszpecser@szepho.hu e-mail címen keresztül.

Az ürítés-töltéssel kapcsolatos díjak alapértelmezetten a társasházat vagy a lakásszövetkezetet terhelik, amely önmaga helyett Számlafizetőt is megjelölhet. Számlafizető megjelölése esetén az ürítés-töltés csak a szolgáltatási díj kiegyenlítését követően kezdhető meg, melyre személyesen, a Székesfehérvár, Honvéd u. 1. sz. alatti ügyfélszolgálati pénztárában van lehetőség. A társasház vagy szövetkezet általi díjfizetés 15 napos határidőre, átutalással történik. A társasház a Számlafizető személyére vonatkozóan, a megrendelő nyomtatványon írásban nyilatkozhat, a Számlafizető a nyilatkozatot aláírásával elismeri. A díj befizetését előzetesen, készpénzes számlával - az érvényes díjak figyelembe vételével - köteles rendezni.
a. Megbízott jelzi az ürítés-töltési igényét, és megadja a megrendelt szolgáltatás, illetve a Számlafizető adatait.
b. A megküldött adatok alapján díjbekérő kerül kiállításra, és elektronikusan megküldésre a Számlafizető részére.
c. A befizetést követően előlegszámla kerül kiállításra, és elektronikus úton megküldésre a Számlafizető részére. A díj kiegyenlítését követően a SZÉPHŐ Zrt. elvégzi az ürítést és erről munkalapot állít ki.
d. A sikeres töltési folyamatot lezáró munkalap alapján kiállított számla, postai úton kerül megküldésre a Számlafizető részére.
(Számlafizető megjelölése esetén a SZÉPHŐ Zrt. csak a 15 napnál nem régebbi, a Megbízott által aláírt megrendelő lapot tudja befogadni.)
Szeptember 15. és május 15. között a rendszer ürítésére – a jogszabályi előírásban szereplő rendelkezésre állás biztosítása érdekében – kizárólag meghibásodás esetén kerülhet sor. Az ürítést megelőzően a SZÉPHŐ Zrt. szakemberei a hiba tényét a helyszínen ellenőrzik. A hiba felmérésének akadályoztatása esetén, illetve a fűtési rendszer leürítését megalapozó probléma hiányában a távhőszolgáltató az ürítést megtagadhatja, és a Számlafiuető részére plusz kiszállási díjat számláz ki.
Május 15. és szeptember 15. között a nem hibaelhárítás céljából megrendelt ürítés-töltés munkanapokon 8.00 és 16.00 között történik. Indokolt esetben, a megrendelő külön kívánságára, lehetséges ettől eltérő időszakban is ürítést-töltést végezni. Ilyenkor a végzett munkáért a távhőszolgáltató emelt díjat számol fel. Ennek mértékét a 2024. február 15-től elérhető és életbe lépő díjjegyzék tartalmazza.
Az igényt személyesen, vagy írásban – megrendelő kitöltésével és leadásával –, a kért időpontok megadásával az diszpécserszolgálatnak kell jelezni. Az ürítés-töltés díja nem tartalmazza a fűtési rendszer légtelenítésének költségét. Az egyszeri légtelenítésre vonatkozó igény a megrendelő nyomtatványon lévő megfelelő rovat kitöltésével kérhető. A légtelenítés díja, az ürítés-töltés díjával együtt, annak megfelelően rendezhető. 
Az ürítés-töltésre vonatkozó megrendelést, díjbefizetést, a tényleges munkavégzés időpontjához képest legalább 24 órával előbb rendezni szükséges. Ezt követően társaságunk a kért időpontban munkalap alapján végzi el a feladatot. Amennyiben hibás szerelés miatt újbóli ürítésre és töltésre kerül sor, úgy annak költségét a Hőszolgáltató az erről készült, igazolt munkalap alapján kiszámlázza. Az ürítés megrendelésekor kérjük a rendszer leürített állapotának időtartamát is megadni. A rendszer feltöltésének tényleges időpontját a SZÉPHŐ Zrt. és a Megbízott a korábban megadott időtartam lejárta előtti két napban egyeztetik. 
A rendszer leürített állapotának javasolt maximális időtartama – a meghibásodás kockázatának csökkentése érdekében – kettő hét. A javasolt időtartamot meghaladó ürítettségből fakadó hibák elhárítása, az ingatlan belső rendszerének javíttatása az érintett Megbízott feladata. (Amennyiben szükséges a rendszert egymást követően többször leüríteni, célszerű a két beavatkozás között minimum 30 napot hagyni.) 
A SZÉPHŐ Zrt. a rendszer visszatöltését, a javításon vagy felújításon átesett szakasz/szakaszok szemrevételezését követően, a Megbízott helyszíni, írásbeli nyilatkozata alapján kezdi meg. A nyilatkozat hiányában a szolgáltató a rendszer feltöltését megtagadhatja, illetve a sikertelen töltési folyamat miatt – az ürítési-töltési díjon felül – a plusz kiszállás díját a megrendelő, vagy a Számlafizető felé kiszámlázza.
A szemrevételezés alkalmával megállapított, feltételezett szerelési hiba ténye az ürítés-töltési folyamat végrehajtásától függetlenül feljegyzésre kerül. A nem megfelelő szerelésről – az ingatlantulajdonos hozzájárulása esetén – fényképes jelentés készül, amelyről a Megbízottat értesítjük.
A fűtési rendszer biztonságosabb üzemeltetése érdekében a társasház szekunder rendszerének legfeljebb 6 egymást követő ürítése után, de legkésőbb 5 évente, a rendszer karbantartási célú átmosása javasolt.  

Kiemelt szolgáltatásaink, információk

Tisztelt Ügyfelünk!

A lakossági fogyasztók részére kibocsátott távhőszolgáltatási számlák 2014. évtől az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényben előírt formai és tartalmi előírások alapján készülnek. Az alábbi leírással szeretnénk segítséget nyújtani a számlán alkalmazott, a felhasználók számára esetleg nehezen érthető szakkifejezések értelmezésében az egyes oldalakon szereplő tételek, adatok részletes magyarázatával.

SZÉPHŐ ZRT, SZÁMLAMAGYARARAZAT LETŐLTHETŐ- (.PDF)

Gyakori kérdések

Tudja Ön?

  1. Óracsere esetén mi a teendő?
  2. Hogyan történik a melegvíz hődíj elszámolása?
  3. Bérlőváltozás, tulajdonosváltozás bejelentéséhez milyen dokumentumokra van szükség?
  4. Az adatokban bekövetkezett változás csak személyesen nyújtható be?
  5. Melyek a hátralék rendezésének lehetséges módjai?

Kattintson a tovább gombra részletes információért!

Tovább

Partnereink listája