Gyakran használt fogalmak, kifejezések

Alapdíj
A távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért fizetendő díj, ami fedezetet nyújt az adott felhasználási helyen az igénybe vehető teljesítmény technikai biztosítására.
 
Általános közüzemi/közszolgáltatási szerződés
A távhőszolgáltatás igénybevételére vonatozó, a távhőszolgáltató és a lakossági felhasználó közötti jogviszonyt szabályozó határozatlan időre szóló szerződés.
 
Átfolyós
Átfolyós, egycsöves fűtési rendszer olyan központi fűtési megoldás, ahol a fűtővíz a sorba kötött radiátorokon folyamatosan áramlik át. Az egyes radiátorok nem szabályozhatóak, nem zárhatóak el, mert az elzáró és szabályozó szerelvények megakadályoznák a víz továbbáramlását az azonos soron (strangon) lévő radiátorokba.
 
Átkötőszakaszos
Átkötőszakaszos, egycsöves fűtési rendszer, az egycsöves fűtési rendszer olyan speciális típusa, amelynél a radiátor elzáró, vagy szabályzó szelepe elé átkötőszakasznak nevezett csövet építenek be. Ezzel lehetővé válik a fűtőtest szabályozása és biztosított a fölösleges fűtővíz további áramlása a fűtési rendszerben.
 
Csatlakozási pont
A szolgáltatói és a felhasználói berendezés határán (találkozási pontján) beépített elzáró szerelvénynek a felhasználó felé eső oldala, elzáró szerelvény hiányában a fogyasztási helyet magában foglaló ingatlan (épület, építmény, telek) tulajdoni határa.
 
Díjfizető
Épületrészenkénti díjmegosztás esetén az épületrésznek a közüzemi/közszolgáltatási szerződésben megnevezett tulajdonosa, illetve az épület, építmény vagy az épületrész bérlője, használója.
Minden más esetben a díjfizető a távhőszolgáltatóval szerződéses viszonyban álló felhasználó.
 
Egycsöves
Egycsöves fűtési rendszer; a fűtővizet egyetlen vezeték szállítja, melyre a radiátorok sorosan kapcsolódnak, és ezáltal a rendszerre vonatkozó fűtővízlehűlés a fűtőtestsoron lép fel. A rendszer azonos az „átfolyós” rendszerrel.
 
Egyéb felhasználó
A lakossági felhasználó pontban nem említett épület, vagy az ilyen épületben lévő helyiség (épületrész) tulajdonosa vagy azok közössége.
 
Egyedi közüzemi/közszolgáltatási szerződés
A távhőszolgáltató és az egyéb felhasználó közötti jogviszonyt szabályozó szerződés.
 
Fűtőerőmű
Elsősorban villamosenergia-termelő létesítmény, amely ennek során hőenergiát is előállít. A keletkező hőenergia távfűtő rendszerekben hasznosítható.
 
Felhasználási hely
A felhasználó tulajdonában lévő, a közszolgáltatási szerződés tárgyát képező olyan épület, építmény, épületrész, amelynek távhőfogyasztása önállóan mérhető.
 
Felhasználó
A távhővel ellátott épületnek, építménynek, esetenként az épületrésznek a távhőszolgáltatóval a távhőmérés szerint történő szolgáltatására vonatkozóan közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban álló tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok közössége.
 
Felhasználói berendezés
A hőközpont, a hőfogadó állomás, a felhasználói vezetékhálózat, a hőleadó készülékek, a hőhasznosító és keringtető berendezések, a tágulási tartály és a felhasználó által felszerelt fűtési és használati melegvízmérők, költségmegosztók.
 
Felhasználói hőközpont
Az egy épület vagy építmény hőellátása céljából létesített hőközpont.
 
Felhasználói közösség megbízottja
A felhasználói közösség törvényes képviselője, vagy az épület, építmény illetőleg épületrész tulajdonosainak megbízottja.
 
Felhasználói közösség
A lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosai, bérlői vagy használói által alkotott közösség.
 
Felhasználói vezetékhálózat
Az a csővezetékrendszer, amely a hőnek a csatlakozási ponttól a felhasználói berendezésekhez való továbbítását szolgálja.
 
Fűtési célú távhőszolgáltatás
A felhasználó részére a közüzemi/közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelő fűtés biztosítása.
 
Fűtési idény
Az év október 15. napja és a következő év április 15. napja közötti időszak.
 
Fűtőmű
Csak hőenergiát termelő létesítmény.
 
GJ (gigajoule, ejtsd: gigazsúl)
Az energia (hőmennyiség) mértékegysége. 1 GJ = 278 kWh, ami kb. 4 m3 melegvíz felmelegítéséhez elegendő.
 
Használati meleg víz (HMV)
Jellemzően tisztálkodási és főzési (esetleg technológiai) célú ivóvíz minőségű víz.
Használatimelegvíz-szolgáltatás
A felhasználó részére a közüzemi/közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelő használati meleg víz biztosítása.
  
Hkp
Lásd. hőközpont.
 
HMV
Lásd. használati meleg víz.
 
Hődíj
A felhasználó által vételezett (elfogyasztott) hőmennyiség után fizetendő díj.
 
Hőfogadó, hőfogadó állomás
Egy épület vagy építmény távhőellátása céljából, a hőhordozó közeg fogadására, továbbítására szolgáló technológiai berendezés, ahol a felhasználók részére átadott távhőmennyiség mérése, mennyiségi szabályozása is történhet.
 
Hőkörzet
Egységes üzemeltetésű távhőrendszer.
 
Hőközpont (hkp.)
A hőhordozó közeg kiadására, elosztására, fogadására, átalakítására (a hőhordozó, illetve jellemzőinek megváltoztatása), átadására, szabályozására és mérésére szolgáló technológiai berendezés. A hőközpont lehet szolgáltatói hőközpont és felhasználói hőközpont.
 
Hővételezési hely
A fogyasztási helyen mért hőmennyiség épületrészekre való szétosztása esetén az a műszakilag összefüggő épületrész, amelyre eső távhőszolgáltatási díjakat az épületrész tulajdonosának számlázzák.
 
Kétcsöves, kétcsöves fűtési rendszer
Olyan rendszer, ahol a radiátorok párhuzamosan kapcsolódnak egymáshoz egy előremenő és egy visszatérő vezeték (két cső) segítségével.
 
Lakossági felhasználó
Hőközponti mérés esetén a lakóépület, illetőleg a vegyes célra használt épület tulajdonosa, társasház, közös tulajdonban levő épület tulajdonosi közössége.
 
Meleg víz
Lásd. használati meleg víz.
 
Primer, primer hálózat
A távhőrendszernek a hőforrástól a hőátadási pontig terjedő része.
 
Strang
Az a függőleges vezeték, vagy vezeték pár, amelyről az egyes radiátorok, vagy lakások a fűtővizet kapják. A szekunder fűtési hálózat részegysége, amely egymás feletti helyiségek/épületrész hőellátását biztosítja.
 
Szekunder, szekunder hálózat
A hőátadási pont felhasználó felöli oldala, az épület teljes fűtési rendszere.
 
Szolgáltatói berendezés
A hőtermelő létesítmény, a távhővezeték-hálózat, a szolgáltatói hőközpont, a távhőszolgáltató tulajdonában lévő mérőeszköz, a hőközpont primer oldali főelzárói és mennyiségszabályozói.
 
Szolgáltatói hőközpont
Több épület vagy építmény távhővezeték-hálózat útján történő hőellátása céljából, az ellátandó épületeken vagy építményeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezett hőközpont.
 
Távhőtörvény (Tszt)
A 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról.
 
Teljesítési hely
Hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a csatlakozási pont.
 
Termosztatikus szelep
Olyan szabályzó szelep, amely a beállított értéken tartja a helyiség hőmérsékletét a radiátorba jutó fűtővíz mennyiségének automatikus szabályozásával. Egycsöves átfolyós rendszereknél nem alkalmazható, amennyiben nincs átkötővezeték.
 
Termosztát
Hőmérsékletérzékelő és szabályozó eszköz.
 
Tszt
Lásd. távhőtörvény.
 
Vízfelmelegítés
A használati meleg víz előállításához szükséges hőközlés, a használati meleg víz díjszámításának alapja.
 

Kiemelt szolgáltatásaink, információk

Tisztelt Ügyfelünk!

A lakossági fogyasztók részére kibocsátott távhőszolgáltatási számlák 2014. évtől az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényben előírt formai és tartalmi előírások alapján készülnek. Az alábbi leírással szeretnénk segítséget nyújtani a számlán alkalmazott, a felhasználók számára esetleg nehezen érthető szakkifejezések értelmezésében az egyes oldalakon szereplő tételek, adatok részletes magyarázatával.

SZÉPHŐ ZRT, SZÁMLAMAGYARARAZAT LETŐLTHETŐ- (.PDF)

Gyakori kérdések

Tudja Ön?

  1. Óracsere esetén mi a teendő?
  2. Hogyan történik a melegvíz hődíj elszámolása?
  3. Bérlőváltozás, tulajdonosváltozás bejelentéséhez milyen dokumentumokra van szükség?
  4. Az adatokban bekövetkezett változás csak személyesen nyújtható be?
  5. Melyek a hátralék rendezésének lehetséges módjai?

Kattintson a tovább gombra részletes információért!

Tovább

Partnereink listája