Ügyfélszolgálati ügytípusok

  

Díjfizető-változás bejelentése:

Jelen űrlap kitöltésére akkor kerülhet sor, ha az felhasználási hely (pl. lakás) tulajdonosa bármely jogcímen (pl. adásvétel, ajándékozás) változik, vagy amennyiben a díjfizető helyett más személy vállalja a távhődíj megfizetését. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a díjfizető változás oka a tulajdonos és a bérlő, vagy használó megállapodása, akkor a „Bérlő, használó bejelentése című nyomtatványt szíveskedjen használni.

Az űrlap kitöltése mind a régi (eladó, ajándékozó, akitől a távhő díj fizetést átvállalták), mind az új díjfizető (vevő, megajándékozott, távhő díj fizetését vállaló személy) részéről szükséges.

Ha a kinyomtatott űrlapot nem mindkét fél által alárva küldi meg, akkor az ügyintézőnk hiánypótlási felhívás keretében a tulajdonosváltozást igazoló dokumentum megküldését kérheti.

Felhívjuk figyelmét, hogy a SZÉPHŐ Zrt. kérheti az ingatlan tulajdoni lapjának csatolását is, melyről ügyintézőnk szükség esetén hiánypótlási felhívás keretében nyújt tájékoztatást.

Amennyiben a régi és/vagy új díjfizető nevében képviselettel rendelkező személy írja alá az űrlapot, akkor meghatalmazást is csatolni kell.

Amennyiben van melegvíz-mérő óra a lakásban, akkor az óraállást fel kell tüntetni az űrlapon.

Amennyiben melegvíz-mérő óra csere történt, abban az esetben csatolni kell a melegvíz-mérő cseréről szóló jegyzőkönyvet.

Amennyiben van költségmegosztás célú hőmennyiség-mérő óra a lakásban, az óraállást is fel kell tüntetni az űrlapon.

Amennyiben költségmegosztás célú hőmennyiség-mérő óra csere történt, abban az esetben csatolni kell a hőmennyiség-mérő cseréről szóló jegyzőkönyvet.

Díjfizető-változás bejelentése - Adás-vétel, ajándékozás, nyilatkozat távhődíj fizetés vállalásáról: LETÖLTÉS

Díjfizető-változás bejelentése – Öröklés: LETÖLTÉS

Meghatalmazás ügyfélszolgálati ügyintézéshez: LETÖLTÉS

 

Bérlő/használó bejelentése:

Jelen űrlap kitöltése akkor szükséges, ha a tulajdonos és az ingatlan bérlője, vagy használója megállapodnak arról, hogy a távhőszámlákat új díjfizetőként a bérlő, vagy a használó egyenlíti ki. Az űrlap kitöltésének eredményeképpen a számlákat a bérlő, vagy használó nevére és megadott címére állítjuk ki.

Akkor is ezt az űrlapot kell használni, ha Ön tulajdonosként a bérlő, vagy használó helyett ismételten a saját nevére szóló számla kiállítását kéri.

Az űrlap kitöltése mind a régi (tulajdonos, bérlő), mind az új díjfizető (bérlő, tulajdonos) részéről szükséges, a régi díjfizető és az új díjfizető együttes aláírása kötelező, bérlőről bérlőre történő átírás bejelentése esetében a tulajdonos aláírására is szükség van a régi és új díjfizető aláírásán felül.

Ha az űrlapot nem mindkét fél által alárva küldi meg, akkor az ügyintézőnk hiánypótlási felhívás keretében kérheti a tulajdonos és a bérlő megállapodásának megküldését is.

Amennyiben a régi és/vagy új díjfizető nevében képviselettel rendelkező személy írja alá az űrlapot, akkor meghatalmazást is csatolni kell.

Felhívjuk figyelmét, hogy a SZÉPHŐ Zrt. kérheti az ingatlan tulajdoni lapjának csatolását is, melyről ügyintézőnk szükség esetén hiánypótlási felhívás keretében nyújt tájékoztatást.

Amennyiben van melegvíz-mérő óra a felhasználási helyen lakásban, akkor az óraállást fel kell tüntetni az űrlapon.

Amennyiben melegvíz-mérő óra csere történt, abban az esetben csatolni kell a melegvíz-mérő cseréről szóló jegyzőkönyvet.

Amennyiben van költségmegosztás célját szolgáló hőmennyiség-mérő óra a felhasználási helyen, az óraállást is fel kell tüntetni az űrlapon.

Amennyiben költségmegosztás célját szolgáló hőmennyiség-mérő óra csere történt, abban az esetben csatolni kell a hőmennyiség-mérő cseréről szóló jegyzőkönyvet.

Bérlő-használó bejelentése - tulajdonosról bérlőre/ bérlőről tulajdonosra: LETÖLTÉS

Bérlő-használó bejelentése - jelenlegi bérlőről új bérlőre LETÖLTÉS

Meghatalmazás ügyfélszolgálati ügyintézéshez: LETÖLTÉS

 

Adatváltozás bejelentése:

  Jelen űrlap kitöltésére az alábbi esetekben kerülhet sor.

  a.) Díjfizető névváltozásának esetében
  b.) Díjfizető állandó lakcímének változása esetében
  c.) Díjfizető levelezési címének változása esetében

  1. Amennyiben a díjfizető új levelezési címre kéri a postázni a havi számláit.
  2. Elhalálozás esetén – amennyiben a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig az elhunyt hozzátartozója nem kéri a díjfizető változás átvezetését (külön nyomtatványon tehető meg: díjfizető változás - nyilatkozat távhődíj fizetés vállalásáról), de új levelezési címre kéri postázni azon számlákat, melyek az elhunyt nevére kerülnek kiállításra.


  d.) Díjfizető fizetési módjának változása esetében

  1. Amennyiben a díjfizető új fizetési módot választ (csekkesről átutalásra, vagy átutalásról csekkesre vált).
  2. Elhalálozás esetén – amennyiben a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig az elhunyt hozzátartozója nem kéri a díjfizető változás átvezetését (külön nyomtatványon tehető meg: díjfizető változás - nyilatkozat távhődíj fizetés vállalásáról), de új fizetési móddal kívánja kiegyenlíteni azon számlákat, melyek az elhunyt nevére kerülnek kiállításra.

  A

  e.) Díjfizető telefonos elérhetőségének változása esetében

  1. Amennyiben a díjfizető telefonszáma megváltozik
  2. Elhalálozás esetén – amennyiben a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig az elhunyt hozzátartozója nem kéri a díjfizető változás átvezetését (külön nyomtatványon tehető meg: díjfizető változás - nyilatkozat távhődíj fizetés vállalásáról), de új telefonos elérhetőséget ad meg társaságunknak.


  f.) Díjfizető email címének változása esetében

  1. Amennyiben a díjfizető elektronikus levelezési címe megváltozik
  2. Elhalálozás esetén – amennyiben a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig az elhunyt hozzátartozója nem kéri a díjfizető változás átvezetését (külön nyomtatványon tehető meg: díjfizető változás - nyilatkozat távhődíj fizetés vállalásáról), de új elektronikus levelezési címet ad meg társaságunknak

  Amennyiben a díjfizető nevében képviselettel rendelkező személy írja alá az űrlapot, akkor meghatalmazást is csatolni kell.

  Adatváltozást bejelentő nyomtatvány: LETÖLTÉS

  Meghatalmazás ügyfélszolgálati ügyintézéshez: LETÖLTÉS

   

  Igazolások igénylése, hiteles számla másolat, folyószámla-egyenleg kérése: 

  Jelen űrlap kitöltésére az alábbi esetekben kerülhet sor.

  a.) igazolások igénylése esetében
  b.) hiteles számla másolat kérése esetében

  Amennyiben a díjfizető nevében képviselettel rendelkező személy írja alá az űrlapot, akkor meghatalmazást is csatolni kell. 

  Meghatalmazás ügyfélszolgálati ügyintézéshez: LETÖLTÉS

   

  Mérőóra állások bejelentése/ Óracsere bejelentése

  Jelen űrlap kitöltésére az alábbi esetekben kerülhet sor. 

  a.) Melegvíz-mérő óra csere bejelentése esetében 

  b.) Költségmegosztás célú hőmennyiség-mérő óra állás bejelentése esetében 

  c.) Költségmegosztás célú hőmennyiség-mérő óra csere bejelentése esetében

  A melegvíz-mérő és a költségmegosztás célú hőmennyiség-mérő óra csere esetében a díjfizetőnek csatolnia szükséges a mérőcseréről készült jegyzőkönyvet.

  Amennyiben a díjfizető nevében képviselettel rendelkező személy írja alá az űrlapot, akkor meghatalmazást is csatolni kell.

  Mérőóraállások bejelentése, óracsere bejelentése: LETÖLTÉS

  Meghatalmazás ügyfélszolgálati ügyintézéshez: LETÖLTÉS

   

  Elektronikus számla igénylése:

  Jelen űrlap kitöltésével, aláírásával és társaságunkhoz elektronikusan történő benyújtásával kezdeményezheti, hogy a SZÉPHŐ Zrt. elektronikus úton bocsássa ki a számlákat a kérelmező díjfizető részére. Amennyiben a díjfizető nevében képviselettel rendelkező személy írja alá az űrlapot, akkor meghatalmazást is csatolni kell.
  Elektronikus számla igénylése magánszemélyként: LETÖLTÉS
  Elektronikus számla igénylése jogi személyként: LETÖLTÉS
  Meghatalmazás ügyfélszolgálati ügyintézéshez: LETÖLTÉS 
    

  Részletfizetési kérelem

  Díjfizetőink a fennálló tartozásuk rendezése érdekében részletfizetési kérelmet terjeszthetnek elő személyesen a SZÉPHŐ Zrt. ügyfélszolgálatán (8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.). A benyújtott részletfizetési kérelem elbírálására a társaságunk hatályos kintlevőség-kezelési szabályzata alapján kerül sor, melyről a kérelmező díjfizetőket értesítjük. Amennyiben a díjfizető nevében képviselettel rendelkező személy terjeszti elő a részletfizetési kérelmet, abban az esetben meghatalmazás bemutatása is szükséges az ügyintézéshez.
   

  Önkormányzati települési támogatások, hátralékkezelés

  Hátralékos ügyfeleink, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelelnek, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján az alábbi önkormányzati támogatásokat vehetik igénybe:
  1. Lakhatást segítő eseti települési krízistámogatás
  Azon hátralékos ügyfelünk kérheti SZMJV Önkormányzatától ezt az eseti települési támogatást, aki lakhatást veszélyeztető krízisállapota miatt anyagi segítségre szorul. Lakhatást veszélyeztető krízishelyzetnek minősül többek között, ha az Ör.-ben meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelelő kérelmező, a kérelem benyújtását megelőző három hónapban keletkezett, legfeljebb egy havi lakhatással kapcsolatos közüzemi tartozással rendelkezik. Az Önkormányzat – az igénylés pozitív elbírálását követően – a támogatást a közüzemi szolgáltatónak fizeti ki, a jogosult nevén vezetett számlára történő utalással. A támogatás részletszabályait az Ör. tartalmazza.
  2. Települési lakhatási támogatás
  Azon ügyfelünk kérheti SZMJV Önkormányzatától ezt a rendszeres települési támogatást, aki lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez átmeneti jelleggel anyagi segítségre szorul. Települési lakhatási támogatásra jogosult, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg. A támogatás részletszabályait az Ör. tartalmazza.
  3. Települési hátralékkezelési szolgáltatás
  Azon hátralékos ügyfelünk kérheti SZMJV Önkormányzatától ezt a rendszeres települési támogatást, aki a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez átmeneti jelleggel szorul hátralékkezelésre. Települési hátralékkezelési szolgáltatásra jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem a TB nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban részesülő egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg. VAGY az előző körbe nem tartozó egyedülélő esetében, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. VAGY az előző két körbe nem tartozó esetében, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. A támogatás részletszabályait az Ör. tartalmazza.
  A települési támogatásokkal kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a www.szekesfehervar.hu honlapon, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár Városház tér 1., bejárat a Kossuth utca felől) kaphat. 

  Kiemelt szolgáltatásaink, információk

  Tisztelt Ügyfelünk!

  A lakossági fogyasztók részére kibocsátott távhőszolgáltatási számlák 2014. évtől az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényben előírt formai és tartalmi előírások alapján készülnek. Az alábbi leírással szeretnénk segítséget nyújtani a számlán alkalmazott, a felhasználók számára esetleg nehezen érthető szakkifejezések értelmezésében az egyes oldalakon szereplő tételek, adatok részletes magyarázatával.

  SZÉPHŐ ZRT, SZÁMLAMAGYARARAZAT LETŐLTHETŐ- (.PDF)

  Gyakori kérdések

  Tudja Ön?

  1. Óracsere esetén mi a teendő?
  2. Hogyan történik a melegvíz hődíj elszámolása?
  3. Bérlőváltozás, tulajdonosváltozás bejelentéséhez milyen dokumentumokra van szükség?
  4. Az adatokban bekövetkezett változás csak személyesen nyújtható be?
  5. Melyek a hátralék rendezésének lehetséges módjai?

  Kattintson a tovább gombra részletes információért!

  Tovább

  Partnereink listája